KURUMSAL
• Hakkımızda
• Misyonumuz
• Vizyonumuz
• Belgelerimiz
• ÖZ KİREMİT ÇALIŞAN KVKK AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ
• ÖZ KİREMİT TUĞLA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI POLİTİKASI
ÖZ KİREMİT ÇALIŞAN KVKK AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ Değerli personelimiz, Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ÖZ KİREMİT TUĞLA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi(“ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Yalnızca ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu , kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır. Gerçek kişiler, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler veri sorumlusu olabilir. Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu, hem de veri işleyen olabilir. ÖZ KİREMİT TUĞLA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi’ne iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz. KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMACI Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “ŞİRKET” veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; iş sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren ve devamı süresince; *Çalışan ve İşveren arasındaki Kanundan doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, *İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi, Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi, Sendikal Süreçler ve Toplu İş Sözleşmesi, Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yerine getirilmesi *Şirketin verimliliğinin artırılması ve çalışanların daha iyi koşullara sahip olabilmesi amacıyla şirket iç operasyonlarının ve Finansal aktivitelerin yürütülmesi *İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi *İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini *Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, *Strateji planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi ve aktarılabilecek, devralınabilecek, sınıflandırılabilecek, işlenebilecek amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebilecek; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuata uygun biçimde açıklanabilecek ya da verilerin kullanılması engellenebilecektir. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; *Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler *Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi vb. bilgiler *İş elbisesi, eldiven, iş ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanım temini için alınana kılık-kıyafet vb. bilgiler *Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar *Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu, mesleki hastalık, sürekli hastalık, engellilik durumu gibi sağlık verileri, vb.) *Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, adli sicil kaydı, Güvenlik tedbirlerine ilişkin vb. bilgiler *ÖZ KİREMİT TUĞLA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Şirket’ine yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve belirtilen gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir: *Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde *Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, *Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle *Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, *Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda , tarafınızca CV gönderilmesi, kariyer sitelerinden CV alınması ve fiziki ortamda evrak toplanması, tarafınızca doğrudan bildirilmesi, başvuru formu doldurulması yöntemleri ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü yada elektronik ortamda toplanabilmektedir. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: *Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, *Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, *Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, *Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, *Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, *Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığ ıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme, *İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ozkiremit.com uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.ozkiremit.com adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak posta adresimize veya info@ozkiremit.com e-mail adreslerine iletebilirsiniz. ÖZ KİREMİT TUĞLA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRES: Çepni Mah. İskilip 5. Sok. No: 48 ÇORUM TELEFON: 0 – 364 – 225 34 53 MERSİS NO: 0662012836000015 WEB: www.ozkiremit.com
Copyright @ 2009 mimesahsap.com.tr | Ana Sayfa | Kurumsal | Ürünler | İletişim
Designed By GENÇMEDYA